Associció de veïns de Vallparadís

ELS NOSTRES ESTATUTS 

Capitol 1

(Denominació, objectius, domicili i àmbit)

Article 1.-

L'associació de Veïns de Vallparadís de Terrassa va ser constituïda en el seu moment, com una Associació de caràcter veïnal de tipus cívica - cultural i recreativa. Per portar a terme profundament i en tota l’extensió possible aquests conceptes, d'antuvi i com a premissa, cal sentir-se posseïdor del respecte i recolzament de les Administracions locals, per tal de que les tasques que s'imposen siguin profitoses. Així doncs, amb aquesta condició assolida, l'Associació serà la única i veritable portant veu tant al Ajuntament com a la resta de les Administracions, de les necessitats que es pugin crear i mancances existents en la zona d'influència que se li assigna.

Amb aquest fí són expressament exclosos per el que fa al seu tractament directe per l'Associació , els fins socials que suposin activitats de caràcter polítics o jurídics en front de les Administracions locals, sense perjudici de gestionar qualsevol tràmit pel mitjà alternatiu més adient amb l'acord previ de la Junta Directiva, si es dona el cas que algun assumpte ho requerís.

Article 2.-

Per tal de mantenir i obtenir un millor apropament del veïnat en lo que ha de ser la col·laboració i participació ciutadana, es desenvoluparan per la Junta un seguit d'activitats de les que en queda exclòs tot ànim de lucre i que cobriran com a mínim ...

Activitats cíviques:

La necessitat d'atendre els suggeriments dels veïns, els seus plantejaments i desitjos per tal de portar-los sobre la taula de la Junta i poder-los resoldre de la manera més escaient.

Proporcionar xerrades, cursets, conferències, assessorament i formació relatives a la convivència dins de les pròpies comunitats de veïns o "juntes d'escala", estatuts , drets i obligacions, administracions professionals, etc.

Senyalar les possibles mancances en carrers, places i zones verdes, en la realització dels serveis de sanejament, enllumenat, recollida de deixalles, servei d'aigües de rec, claveguerams, aparcaments, problemes de circulació etc.

Mantenir relació amb altres entitats i associacions del veïnat existents, comercials etc., per tal d'integrar-les dins de l'associació, si es possible.

Assistir a les reunions del consell de la zona on s’informa i es debaten pressupostos, programes d'actuació municipal i a citacions específiques d'interès per l'Associació.

Tenir cura del funcionament de les instal·lacions o locals que els siguin assignats per desenvolupament d'activitats.

Editar amb caràcter periòdic (bimestral o trimestral) un butlletí informatiu on es detallaran les activitats pròpies de l'Associació i comentaris o notes d'interès pel veïnat.

Activitats culturals:

Exposicions, conferències, concerts i visites a museus.

Activitats recreatives:

Excursions, viatges, activitats d'esbarjo, festes populars i tradicionals. Festes infantils.

Article 3.- 

Domicili i àmbit:

L'associació de Veïns de Vallparadís te actualment assignat per l'Ajuntament de Terrassa el seu domicili a Terrassa, C. Salmeron, 70 Baixos.

L'Associació desenvoluparà les seves activitats encaminades al compliment des objectius abans expressats, amb prioritat en la seva zona d'influència o sigui el àmbit que l'Ajuntament de Terrassa delimita com a barri de Vallparadís.

Capitol 2

(Els membres de l'Associació, els seus drets i les seves obligacions)

Article 4.-

Per adquirir la denominació de soci o membre de l'Associació caldrà:

Ser major d'edat i amb capacitat jurídica.

Ser veí/ïna de la zona de Vallparadís compresa dins els límits d'influència de l'Associació.

Es podrà ser soci també, no sent veí, formalitzant en aquest cas d’ingrés amb l'aval de dos socis i la Junta que tindrà en compte les causes que justifiquen l'acceptació, entre d'altres, la proximitat dels seu domicili a la zona, el parentesc o amistat amb altres veïns, la col·laboració amb l'Associació, haver estat membre de la Junta o simplement soci.

Podran fer-se socis les comunitats de veïns de la zona gaudint d'aquesta situació, únicament la persona del president o representativa de la comunitat mentre mantingui vigents les funcions en la seva junta.

El ingrés es formalitzarà mitjançant una bulleta de sol·licitud. Aquesta s'exposarà en el tauló d'anuncis de l'Associació durant quinze dies, passats els quals serà acceptada per la Junta i admès com a nou soci, havent de contribuir en les despeses de l'Associació amb el pagament de la quota establerta.

El nombre de socis serà il·limitat.

Seran socis fundadors els vint-i-cinc primers inscrits en el llibre de registre de socis.

Seran socis Honoraris aquelles persones a qui la Junta Directiva acordi proposar a l'Assemblea General i aquesta ratifiqui atorgar aquest reconeixement per la seva tasca en pro de l'Associació de Vallparadís i/o de la seva zona d'influència.

Article 5.-

Són drets dels membres de l'Associació:

Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.

Poder trametre el vot a la Junta per correu certificat, per una votació d'un fet concret i determinat i en cas de no poder assistir per causes justificades.

Ser designat per exercir càrrecs a la Junta Directiva, comissions o seccions.

Presentar a la Junta Directiva peticions i propostes de socis.

Utilitzar les instal·lacions de l'Associació.

Posseir un exemplar dels estatuts.

Consultar els llibres de l'Associació.

Article 6.-

Són deures dels membres de l'Associació:

Satisfer les quotes.

Acatar i complir els acords de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

Article 7.-

Són Causes per ser donat de baixa de l'Associació:

La renuncia voluntària per escrit, que serà comunicada a la Junta directiva dins del periode anterior del pagament del seu rebut.   

No satisfer les quotes fixades.

No complir les obligacions estatutàries.

Tot associat podrà sol·licitar a la Junta Directiva una baixa temporal, per un termini no superior a un any.

Capítol 3

(L’Assemblea general)

Article 8.-

L’Assemblea General es l'òrgan sobirà de l'Associació, els seus membre en formen par per dret propi i irrenunciable.

Els membres de l'Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.

Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents els qui discrepen i els presents que s'han abstingut de votar. 

Article 9.-

L'Assemblea General té les facultats següents:

Modificar els estatuts.

Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.

Aprovar el pressupost anual i liquidació de comptes anuals, també adoptar els acords per a la fixació de la forma i el import de la contribució al sosteniment de l'Associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.

Acordar la dissolució de l'Associació.

Incorporar-se a altres unions d'Associacions o separar-se'n.

Acordar la baixa o la separació definitiva dels associats i les associades, amb un expedient previ elaborat per la Junta, contra la resolució de l'Assemblea no hi haurà possibilitat de recurs intern, restant fer-ho davant dels Tribunals de Justícia.

Conèixer les sol·licituds, altes i baixes d'associats i associades.

Article 10.-

L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a màxim un cop l'any dins dels mesos compresos entre gener i abril, ambdós inclusivament.

L'òrgan de govern pot convocar l'Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d'associats no inferior al 10 %, en aquest cas, l'Assemblea ha de tenir lloc dins el termini trenta dies desprès de la data de la sol·licitud.

Article 11.-

L'Assemblea General és convocada per l'organ de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir com a mínim l'ordre del dia, el lloc, la data i hora de la reunió.

La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'Associació.

Les reunions de l'Assemblea General les presideix el president/presidenta. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el vocal de més edat de la Junta. Ha d'actuar com a secretari el mateix del càrrec de la Junta Directiva.

El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans de tota manera, l'acta i qualsevol altre documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.

Article 12.-

L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

El 10% dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i si s'ha convocat l'Assemblea, sempre que ho facin dins del primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l'Assemblea que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 13.-

En les reunions de l'Assemblea General correspon un vot a cada membre de l'Associació.

Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.

Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada per el secretari amb el vist i plau del president.

Capítol 4

(La Junta Directiva)

Article 14.-

Regeix, administra i representa a l'Associació, la junta directiva que componen el President o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta, el secretari o secretaria, el tresorer o tresorera i el vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

L'elecció dels membres de la Junta, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.

A petició dels nous membres entrants i per tal d'obtenir un temps d'assimilació, el relleu de la junta pot ser de tipus solapat, en tot els seus càrrecs i a efectes únicament d'assessorament, igualment a petició del entrants, el membres sortints podran assistir a les reunions de la nova junta amb veu però sense vot, aquestes circumstàncies es mantindran com a màxim al llarg del primer any.

El nomenament i cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint amb el vist i plau del president surtin i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.

Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l'Associació.

Article 15.-

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 4 anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) Dimissió voluntària presentada per escrit en el qual se n’exposin els motius.

b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.

c) Baixa com a membre de l’Associació

d) Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 13 dels estatuts.

e) No sentir-se posseïdors del respecte i recolzament de les Administracions locals (premissa Capítol 1 Art. 1)

Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant un membre de l’Associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16.-

Facultats de la Junta Directiva:

Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més amplia que reconegui la llei, així mateix, complir les decisions presses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

Proposar a l’Assemblea General i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

Presentar el Balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General i els pressupostos del exercici següents perquè els aprovi.

Contractar els serveis que l’associació pugui menester.

Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

Establir grups de treball per aconseguir de manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

Nomenar vocals de la Junta Directiva el que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball a proposta dels mateixos grups.

Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir:

a) Subvencions o altres ajuts.

b) L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació ciutadana.

Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.

Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

Qualsevol altre facultat que no estigui atribuïda d’una manera especifica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o queli hagi estat delegada expressament.

Article 17.-

REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA:

Convocada previament pel president o per la persona que el substitueix, la junta s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres deixideixin, i en cap cas no pot ser superior a un mes.    

S'ha la junta, en sessió extraordinària quant la convoqui amb aquest caràcter el presindent o bé si ho sol·licita un dels membres que la componen.

Article 18.- 

La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació pel president o per la persona que el substitueixi i hi ha un quòrum de la meitat més un.

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin encara que per causes justificades poden excusar-se’n. L’assistència del president, secretari o de les persones que els substitueixen hi és necessària sempre.

La Junta Directiva pren els acords per majoria simple dels vots dels assistents.

Article 19.- 

La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compte per fer-ho,amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

També pot nomenar amb el mateix quòrum un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20.-

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i ha de ser signats per el secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior per que s’aprovi o es rectifiqui si es procedent.

Capítol 5

(El President i el Vicepresident)

Article 21.-

Són pròpies del president les següents funcions:

Dirigir i representar lagalment l'associacio, per delagació de l' Assemblea General i la Junta Directiva.

Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assembla General com de la Junta Directiva  

Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

Establir la convocatòria de les reunions de l’Assembla General i de la Junta Directiva.

Visar les actes i els certificats confeccionats per el secretari de l’associació.

Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

El president és substituït, en cas d’absència o malaltia per el vicepresident o vocal de mes edat de la Junta per aquest ordre.

Capítol 6

(El Tresorer i el Secretari)

Article 22.-

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació dels comptes. Porta el llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament per el president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23.-

El secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar així com també portar el llibre de registre de socis.

Capítol 7

(Les seccions, comissions o grups de treball)

Article 24.-

La creació i constitució de qualsevol secció, comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los que n’han d’assabentar a la Junta Directiva per escrit, explicant les activitats que es proposen dur a terme per mitjà del seu responsable.

La Junta Directiva es preocuparà d’analitzar la viabilitat de cada projecta que en el cas de ser aprovat, integrarà en el seu sí com a mínim en qualitat de vocal al responsable, a fi i efecte de poder presentar en junta un cop al mes un informe detallat de les seves activitats.(Article 16).

Capítol 8

(El règim econòmic)

Article 25.-

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 26.-

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

Les quotes que fixa l’Assemblea General per els seu membres.

Les subvencions oficials o particulars.

Les donacions, les herències o el legats.

Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin es obtenir.

Article 27.-

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quota o derrames de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals i extraordinàries que s’abonaran per avançat de més, trimestre, semestre o anual, segons el que disposi la Junta Directiva.

Article 28.-

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29.-

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit o d’estalvi hi ha de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari. Per poder disposar dels fons ni ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o be del president.

Capítol 9

(El règim disciplinari)

Article 30.-

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus i les sancions que corresponguin poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé coma a conseqüència d’una denuncia o comunicació.

En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb l’audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dintre d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva les persones interessades hi poden recórrer, si així ho fan constar a la Junta per tal de que consti en l’ordre del dia de la més propera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. (Article 9).

Capítol 10

(La dissolució)

Article 31.-

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General convocada per la Junta Directiva amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi.

Article 32.-

Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació del béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

L’Assemblea General està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’Entitat pública o privada sense afany de lucre que en l’àmbit de l’Associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.

Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió o una comissió liquidadora especialment designada.