Associació de Veïns de Vallparadis

Estatuts de la nostra entitat:
Capitol 1


(Denominació, objectius, domicili i àmbit)


Art1.- L'associació de Veïns de Vallparadís de Terrassa va ser constituïda en el seu moment, com una Associació de caràcter veïnal de tipus cívica - cultural i recreativa. Per portar a terme profundament i en tota l’extensió possible aquests conceptes, d'antuvi i com a premissa, cal sentir-se posseïdor del respecte i recolzament de les Administracions locals, per tal de que les tasques que s'imposen siguin profitoses. Així doncs, amb aquesta condició assolida, l'Associació serà la única i veritable portant veu tant al Ajuntament com a la resta de les Administracions, de les necessitats que es pugin crear i mancances existents en la zona d'influència que se li assigna.


Amb aquest fí són expressament exclosos per el que fa al seu tractament directe per l'Associació , els fins socials que suposin activitats de caràcter polítics o jurídics en front de les Administracions locals, sense perjudici de gestionar qualsevol tràmit pel mitjà alternatiu més adient amb l'acord previ de la Junta Directiva, si es dona el cas que algun assumpte ho requerís.


Art2.- Per tal de mantenir i obtenir un millor apropament del veïnat en lo que ha de ser la col·laboració i participació ciutadana, es desenvoluparan per la Junta un seguit d'activitats de les que en queda exclòs tot ànim de lucre i que cobriran com a mínim ...


Activitats cíviques:


Activitats culturals:


Exposicions, conferències, concerts i visites a museus.


Activitats recreatives:


Excursions, viatges, activitats d'esbarjo, festes populars i tradicionals.


Art.3- Domicili i àmbitCapitol 2


(Els membres de l'Associació, els seus drets i les seves obligacions)


Art.4- Per adquirir la denominació de soci o membre de l'Associació caldrà:


Art. 5- Són drets dels membres de l'Associació ...


Art. 6- Són deures dels membres de l'Associació...


Art. 7- Són Causes per ser donat de baixa de l'Associació...Capítol 3


(L’Assemblea general)


Art.8-


Art.9- L'Assemblea General té les facultats següents:


Art.10-


Art.11-


Art.12-


Art.13-


Capítol 4


(La Junta Directiva)


Art.14-


Art.15-


Art. 16 - Facultats de la Junta Directiva:


Art. 17-


Art. 18-


Art. 19


Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i ha de ser signats per el secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior per que s’aprovi o es rectifiqui si es procedent.


Capítol 5


(El President i el Vicepresident)


Art. 20- Són pròpies del president les següents funcions:


Capítol 6


(El Tresorer i el Secretari)


Art. 21- El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació dels comptes. Porta el llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament per el president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.


Art. 22- El secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar així com també portar el llibre de registre de socis.


Capítol 7


(Les seccions, comissions o grups de treball)


Art. 23- La creació i constitució de qualsevol secció, comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los que n’han d’assabentar a la Junta Directiva per escrit, explicant les activitats que es proposen dur a terme per mitjà del seu responsable.


La Junta Directiva es preocuparà d’analitzar la viabilitat de cada projecta que en el cas de ser aprovat, integrarà en el seu sí com a mínim en qualitat de vocal al responsable, a fi i efecte de poder presentar en junta un cop al mes un informe detallat de les seves activitats (Art.16).


Capítol 8


(El règim econòmic)


Art. 24- Aquesta associació no té patrimoni fundacional.


Art. 25- Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:


Art.26- Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quota o derrames de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.


L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals i extraordinàries que s’abonaran per avançat de més, trimestre, semestre o anual, segons el que disposi la Junta Directiva.


Art. 27- L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.


Art. 28- En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit o d’estalvi hi ha de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari. Per poder disposar dels fons ni ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o be del president.


Capítol 9 


(El règim disciplinari)


Art. 29- L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions.


Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus i les sancions que corresponguin poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé coma a conseqüència d’una denuncia o comunicació.


En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb l’audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dintre d’un període de 15 dies.


Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva les persones interessades hi poden recórrer, si així ho fan constar a la Junta per tal de que consti en l’ordre del dia de la més propera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. (Art.9).


Capítol 10


(La dissolució)


Art. 30- L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General convocada per la Junta Directiva amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi.


Art. 31-
INICI